پیانوها و کی بورد های برند yamaha

پیانو یاماها YDP142

YDP S31

پیانو دیجیتال یاماها P115

پیانو دیجیتال یاماها CVP-709

PSR-E243

کیبورد یاماها Tyros5 61+76

PSR-E433

کیبورد یاماها PSR E343