برنامه ها:

با توجه به شرایط آموزشی متفاوت و نیازهای اساتید و مخاطبین اطلاع رسانی با هماهنگی انجام خواهد شد.

ردیف دوره ساعت و روز تاریخ و زمان
1 آموزش های کارایی پنجشنبه ها ساعت 20
2 هنر و هنر آموزی
3 زبان های خارجی
4 آموزش ارگ و کیبورد نوازی
5 درحال تکمیل
6 درحال تکمیل
7 درحال تکمیل