اهداف و برنامه ها

  • آموختن هنر کارایی
  • آموختن ساز و هنرهای ایرانی
  • اشتراک تجربه های کارایی اساتید و شاگردان
  • نمایش هنرهای اصیل ایرانی
program